Ordensreglement for H/F Granløseparken

Revideret v. generalforsamling november 2022

 • Haver, havegange og hæk skal holdes rene. Renholdelsespligt gælder til vejmidte og 50 cm mod grønne områder. Havelejere på Violstien og Tulipanstien er derudover forpligtet til at holde arealet mellem hæk og mark i en afstand af mindst 1,5 m fra hæk.
 • Træer og buske som bliver mere end 1 m høje, må ikke plantes nærmere end 2 m fra skel. Store beplantninger som er til væsentlig gene for naboer uanset afstand fra skel, kan påbydes beskåret. Ved undladelse heraf kan bestyrelsen foranledige arbejdet udført på have lejers regning.  
 • Havelåger må max være 1,2 m høje, og må kun kunne åbnes mod haven.
 • Hækkens højde må max være 1,6 m mod vej, og 1,8 m mellem haver. Hækkeklipning skal ske 2 gange årligt, inden 31. juli og inden 1. november. Overskridelse af datoer giver bestyrelsen ret til at lade hækken klippe på lejers regning.
 • Have udvalget vurderer om haver og arealer (grusveje) bliver vedligeholdt efter ordensregler og vedtægter. Overholdes reglerne ikke, vil tilkaldt gartner få adgang til hæk og have – såvel ude- som inde fra haven, og udføre det nødvendige arbejde. Regning for udført arbejde fremsendes til, og betales af have lejer. 
 • Have lejer er forpligtige til at møde op til en af de 2 udvalgte arbejdsdage, som meldes ud hvert år manglende fremmøde medfører en bod på 500kr. Det er tilladt at sende en stedfortræder, have nummer skal oplyses ved arbejdsdag til registrering af fremmødte. 
 • Brug af motoriserede redskaber – også eldrevne, må ikke foregå på hverdage efter kl. 19.00, lørdage efter kl. 17.00 samt søn- og helligdage. Dette gælder i perioden 15. maj – 31. august. 
 • Brug af generator til at producere strøm til husholdningsapparater er ikke på nogen måde tilladt i haveforeningen. 
 • Tørklosetter/campingtoiletter må anvendes. Disse må kun tømmes i udslagsvask ved fælleshuset. Rester fra muldtoiletter må bortskaffes med dagrenovation i til formålet fremstillede poser, men må ikke under nogen omstændigheder give lugtgener. Urin fra muldtoiletterne skal tømmes i udslagsvask ved fælleshuset.  
 • Hunde skal føres i snor uden for haverne. Efterladenskaber samles naturligvis op af hundeejeren.  
 • Der må ikke holdes fjerkræ i haverne (høns, gæs, ænder og lignende).
 • TV, radio og musikanlæg skal være dæmpede, og må ikke være til gene for hverken naboer eller foreningen i øvrigt.
 • Boldspil (fodbold, håndbold) må kun finde sted på legepladsen på det grønne fællesareal. 
 • Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder i og omkring haveforeningen, parkeringspladser samt legepladser påhviler haveforeningen. Havemand antages og afskediges af bestyrelsen. 
 • Der må ikke anvendes pesticider i haver, på veje og på fællesarealer i foreningen. Dette er et påkrav fra kommunen i lejebetingelserne.
 • Motorkørsel er tilladt på vejene men hastigheden må ikke overstige 20 km/t, og de opsatte skilte om ensretning skal overholdes. Aflæsning og pålæsning er tilladt, men parkering må kun finde sted på P-pladser.
 • Kørsel og parkering på de grønne områder er ikke tilladt. I gentagelsestilfælde vil det medføre advarsel og opsigelse. Parkering langs vejene er forbudt, dette gælder også cykler, barnevogne mm.
 • Køretøjer uden lovlige nummerplader må ikke henstilles på P-pladser.
 • Langtidsparkering af biler og campingvogne på P-pladser er ikke tilladt. Der kan dog i vinterperioden opnås tilladelse ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I sommerperioden vil langtidsparkering og gentagen korttidsparkering ikke kunne tillades. (korttidsparkering er max 14 dage)
 • Renovationsordning er etableret gennem Holbæk Kommune. Dog påhviler det den enkelte Have lejer at bortskaffe affald, som ikke må komme i containere. Skulle man bryde stripsene på containerne i vinterperioden og ligge affald i, vil den have ejer som har gjort det, få en bod på 500 kr. Alt efter omfangets størrelse.
 • Henkastning af affald på fællesarealer/grønne områder vil medføre fjernelse på skadevolders regning, samt en bod fastsat af generalforsamlingen. I særligt grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde, kan det medføre opsigelse af have lejer. Det henstilles til alle medlemmer at være opmærksom på disse overtrædelser.
 • Vand er indlagt med stander for hver 2 haver i skellet nærmest hovedledningen. Ønsker noget medlem vand længere frem, skal medlemmet selv sørge for dette. Dog må forlængelse ikke ske i større rørdimension, og der skal være stophane ved udgangen fra hovedledning, og denne installation skal udføres efter vandmåleren. Havevanding med havevander er tilladt, eventuelle restriktioner fra Holbæk Kommune skal dog overholdes.
 • Konstatering af snyd ved tapning af vand uden om vandmåleren, er en overtrædelse af vedtægterne og vil medføre opsigelse af medlemmet.
 • Vandmålere ejes af haveforeningen og monteres/afmonteres af vandudvalget ved havesæsonens start/slut. Der åbnes for vandet sidste weekend i marts, og lukkes igen omkring 1. november. Aflæsning ved nedtagning vil ligge til grund for opgørelse og afregning af den enkelte have lejers vandforbrug. 
 • Klager vedrørende havens forhold, eller klager over overtrædelse af gældende bestemmelser i dette ordensreglement, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, der har ret og pligt til at påtale de påklagede forhold. Såfremt medlemmet/medlemmerne ikke retter sig efter henstillingen, har bestyrelsen ret til at opsige havelejen med 2 mdr. skriftligt varsel.
 • I haverne må opføres byggeri på indtil 15 % af havens areal, dog max 50 kvadratmeter for hovedhuset. Der må kun være beboelse i én bygning. Derudover må opføres drivhus og udhus á 6 kvadratmeter. Overdækninger (fx udhæng og overdækkede terrasser) indgår i arealet af udhus og drivhus, og må samlet max udgøre 12 m2. Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter for hovedhuset og min. 1 m for udhuse og drivhuse. Max højde for udhus og drivhus er op til 3 m, afhængig af beliggenheden på grunden. Højden på hovedhuset fra terræn til tagryg må ikke overstige 4 m. Der må ikke indsættes vinduer i højde over 2,70 m (øverste kant). Husene skal have sømmeligt udseende og holdes i god stand. Husene skal opføres i træ, og må ikke være opmurede. Spørg altid byggeudvalget ved plan ny-, til- og ombygning. Der skal altid afleveres målfaste tegninger for planlagt byggeri, som skal godkendes inden byggeriet påbegyndes. For evt. skorstensfundamenter og lign. skal indhentes skriftlig tilladelse hos bestyrelsen, og alle udgifter i forbindelse med fjernelse af såvel eksisterende som kommende skorstensfundamenter, afholdes af medlemmet på det pågældende havelod. Til skorsten kræves desuden skorstensfejerattest.