Ordensreglement for H/F Granløseparken

Revideret v. generalforsamling april 2018

1.      Haver, havegange og hæk skal holdes rene. Renholdelsespligt gælder til vejmidte og 50 cm mod grønne områder. Havelejere på Violstien og Tulipanstien er derudover forpligtet til at holde arealet mellem hæk og mark i en afstand af mindst 1,5 m fra hæk.

2.      Træer og buske som bliver mere end 1 m høje, må ikke plantes nærmere end 2 m fra skel. Store beplantninger som er til væsentlig gene for naboer uanset afstand fra skel, kan påbydes beskåret. Ved undladelse heraf kan bestyrelsen foranledige arbejdet udført på havelejers regning.

3.      Havelåger må max være 1,2 m høje, og må kun kunne åbnes mod haven.

4.      Hækkens højde må max være 1,6 m mod vej, og 1,8 m mellem haver. Hækkeklipning skal ske 2 gange årligt, inden 23. juni og inden 1. november. Overskridelse af datoer giver bestyrelsen ret til at lade hækken klippe på lejers regning.

5.      Haveudvalget vurderer om haver og arealer bliver vedligeholdt efter ordensregler og vedtægter. Overholdes reglerne ikke, vil tilkaldt gartner få adgang til hæk og have – såvel ude- som indefra haven, og udføre det nødvendige arbejde. Regning for udført arbejde fremsendes til, og betales af havelejer.

6.      Brug af motoriserede redskaber – også el-drevne, må ikke foregå på hverdage efter kl. 19.00, lørdage efter kl. 17.00 samt søn- og helligdage. Dette gælder i perioden 15. maj – 31. august.

7.      Brug af generator til at producere strøm til husholdningsapparater er ikke på nogen måde tilladt i haveforeningen.

8.      Tørklosetter/campingtoiletter må anvendes. Disse må kun tømmes i udslagsvask ved fælleshuset. Rester fra muldtoiletter må bortskaffes med dagrenovation i til formålet fremstillede poser, men må ikke under nogen omstændigheder give lugtgener. Urin fra muldtoiletterne skal tømmes i udslagsvask ved fælleshuset.

9.      Hunde skal føres i snor uden for haverne. Efterladenskaber samles naturligvis op af hundeejeren.

10. TV, radio og musikanlæg skal være dæmpede, og må ikke være til gene for hverken naboer eller foreningen i øvrigt.

11. Boldspil (fodbold, håndbold) må kun finde sted på legepladsen på det grønne fællesareal.

12. Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder i og omkring haveforeningen, parkeringspladser samt legepladser påhviler haveforeningen. Havemand antages og afskediges af bestyrelsen.

13. Der må ikke anvendes pesticider i haver, på veje og på fællesarealer i foreningen. Dette er et påkrav fra kommunen i lejebetingelserne.

14. Motorkørsel er tilladt på vejene men hastigheden må ikke overstige 20 km/t, og de opsatte skilte om ensretning skal overholdes. Aflæsning og pålæsning er tilladt, men parkering må kun finde sted på P-pladser.

15. Kørsel og parkering på de grønne områder er ikke tilladt. I gentagelsestilfælde vil det medføre advarsel og opsigelse. Parkering langs vejene er forbudt, dette gælder også cykler, barnevogne mm.

16. Køretøjer uden lovlige nummerplader må ikke henstilles på P-pladser.

17. Langtidsparkering af biler og campingvogne på P-pladser er ikke tilladt. Der kan dog i vinterperioden opnås tilladelse ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I sommerperioden vil langtidsparkering og gentagen korttidsparkering ikke kunne tillades. (korttidsparkering er max 14 dage)

18. Renovationsordning er etableret gennem Holbæk Kommune. Dog påhviler det den enkelte havelejer at bortskaffe affald, som ikke må komme i containere.

19. Henkastning af affald på fællesarealer/grønne områder vil medføre fjernelse på skadevolders regning, samt en bøde fastsat af generalforsamlingen. I særligt grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde, kan det medføre opsigelse af havelejer. Det henstilles til alle medlemmer at være opmærksom på disse overtrædelser.

20. Vand er indlagt med stander for hver 2 haver i skellet nærmest hovedledningen. Ønsker noget medlem vand længere frem, skal medlemmet selv sørge for dette. Dog må forlængelse ikke ske i større rørdimension, og der skal være stophane ved udgangen fra hovedledning, og denne installation skal udføres efter vandmåleren. Havevanding med havevander er tilladt, eventuelle restriktioner fra Holbæk Kommune skal dog overholdes.

21. Konstatering af snyd ved tapning af vand uden om vandmåleren, er en overtrædelse af vedtægterne og vil medføre opsigelse af medlemmet.

22. Vandmålere ejes af haveforeningen og monteres/afmonteres af vandudvalget ved havesæsonens start/slut. Der åbnes for vandet sidste weekend i marts, og lukkes igen omkring 1. november. Aflæsning ved nedtagning vil ligge til grund for opgørelse og afregning af den enkelte havelejers vandforbrug.

23. Klager vedrørende havens forhold, eller klager over overtrædelse af gældende bestemmelser i dette ordensreglement, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, der har ret og pligt til at påtale de påklagede forhold. Såfremt medlemmet/medlemmerne ikke retter sig efter henstillingen, har bestyrelsen ret til at opsige havelejen med 2 mdr.s skriftligt varsel.

24. I haverne må opføres havehuse på indtil 10 % af havens areal, dog maximalt 35 kvadratmeter. Derudover må opføres drivhuse, hvis størrelse ikke må overstige 12 kvadratmeter. Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter. Husene skal have sømmeligt udseende og holdes i god stand. Husene skal opføres i træ, og må ikke være opmurede. Højden på huset fra terræn til tagryg må ikke overstige 3,5 m. Der må ikke indsættes vinduer i højde over 2,70 m (øverste kant). Spørg altid bestyrelse ved plan om om- og ny- og tilbygning. For evt. skorstensfundamenter og lign. skal indhentes skriftlig tilladelse hos bestyrelsen, og alle udgifter i forbindelse med fjernelse af såvel eksisterende som kommende fundamenter, afholdes af medlemmet på det pågældende havelod. Til skorsten kræves desuden skorstensfejerattest.