Vedtægter for Haveforeningen Granløseparken

 

Indholdsfortegnelse

§  1           Foreningens navn                                                                                                                                          

§  2           Formål og Virke                                                                                                                             

§  3           Medlemmer                                                                                                                                                      

§  4           Kapitalindskud og hæftelse                                                                                                    

§  5           Lejeafgift i foreningen                                                                                                              

§  6           Ordensbestemmelser og vedligehold af det lejede        

§  7           Opsigelse eller ophævelse af lejemål                                                                   

§  8           Pligtarbejde/fællesarbejde                                                                                                       

§  9           Generalforsamling                                                                                                                                         

§ 10         Bestyrelsen                                                                                                                                                      

§ 11         Tegningsret                                                                                                                                                     

§ 12         Regnskab og revision                                                                                                                 

§ 13         Foreningens opløsning                                                                                                                       

§ 14         Vedtægtsændringer                                                                                                                     

                 Forretningsorden for generalforsamlingen                                     

                

 

 

 

§ 1            Foreningens navn

                 Haveforeningen Granløseparken

1.1         Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune

§ 2            Formål og virke

2.1    Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal, del af ejendommen matr. nr 4a og 4f Ll. Grandløse by, Grandløse Sogn – etape 1, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed, og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt.

2.2    Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Holbæk/Nykøbing Kreds. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrde på Haveforeningens areal, med påtaleret for kolonihaveforbundet for Danmark.

2.3    Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelserne som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lign. vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§ 3            Medlemmer

3.1    Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer), samt personer som ønsker at overtage en have når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).

3.2    Medlemmet skal have fast bopæl i Holbæk Kommune og være tilmeldt folkeregistret samme sted.

          Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring, og senest 2 uger efter at adresseændring er sket.

            I de kommuner hvor det er et krav, at man bor i kommunen, for at kunne erhverve sig en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter at opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod, og nærværende vedtægts § 7.

3.3    Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

          Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

3.4    Hvert medlem kan kun erhverve én have, og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§ 4            Kapitalindskud og hæftelse

4.1    Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.

4.2    Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

4.3    Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtidig overdrages til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales senest 1 måned efter udtrædelsesdagen.

          Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen ikke samtidig overdrages til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet først tilbagebetales senest 1 måned efter at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.

            Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 4.1, således som dette er opgjort, primo det regnskabsår hvor udtræden finder sted.

4.4    Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3. mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

4.5    I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desuden et optagelsesgebyr (indskud), hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling og som ikke tilbagebetales ved udtræden.

4.6    Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§ 5            Lejeafgift til foreningen

5.1    Lejeafgiften for det enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter mm., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

          Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el-opsætning og lign. Et sådan engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.2    Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses som rettidig hvis den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, når eller hvis denne er en lørdag, den følgende hverdag.

5.3    Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på kr 100,00 + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over kr 1000,00 for hver forsinket indbetaling.

5.4    Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen forholde sig som angivet i nærværende vedtægts § 7.

5.5    Foreningen er berettiget til, for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i det for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at lyse pantstiftende.

§ 6            Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.1    Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser mm. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2    Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3    Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundet i Danmarks Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet jf. nærværende vedtægts § 7.

6.4    Bestyrelsen er ansvarlig for alle fællesbygninger er brandforsikrede. Den enkelte havelejer er ansvarlig for at brandforsikre alle bygninger, der befinder sig på den lejede grund. Brandpolice skal forevises bestyrelsen, i modsat fald kan det medføre opsigelse. 

6.5    Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6, er medlemmet berettiget til, senest 8 kalenderdage efter modtagelse af ophævelsen, skriftligt at forlange spørgsmålet afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

§ 7            Opsigelse eller ophævelse af lejemål

7.1    Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og såfremt medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestancen mm. ikke betales til foreningen inden udløbet af den angivne frist.

7.2    Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til 3. person, og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af et havelod eller dennes husstand, i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen, og dermed dens øvrige medlemmer.

7.3    Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

7.4    Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.

          Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst mulig, evt. ved auktion.

            Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestancer mm.

            Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser, indtil haveloddet er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.

7.5    Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.

                 DOG GÆLDER AT

a)    en efterlevende ægtefælle har ret at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen bekendtgør vægtige grunde til at modsætte sig dette

b)    en person med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn, inden for den forløbne tid, har taget direkte del i havens pasning og pleje mm., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødens indtræden.

c)     slægtninge i op- og nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.

Bestyrelsen i foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

§ 8            Pligtarbejde / fællesarbejde

8.1    Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten tilhører området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesarealer.

          Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

8.2    Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde.

            Såfremt medlemmet ikke giver møde uden gyldigt afbud, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 9            Generalforsamling

                 9.1            Foreningens øverste myndighed er generalforsamling.

9.2    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

                                            1) Valg af dirigent

                                            2) Beretning

                                            3) Årsregnskab med revisionsberetning

                                            4) Indkomne forslag

                                            5) Godkendelse af budget

                                            6) Valg af formand / kasserer

                                            7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                                            8) Valg af revisorer og suppleanter

                                            9) Eventuelt

9.3    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

9.4    Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

9.5    Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned efter regnskabsårets udløb, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne.

9.6    Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand, som har betalt skyldig haveleje rettidigt.

9.7    Hvert havelod har én stemme.

9.8    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.9    Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 flertal af de fremmødte og når det drejer sig om

          a) optagelse af kollektive lån, eller

            b) ekstraordinære indskud, jf. § 5, pkt. 5.1, eller

            c) haveforeningens eventuelle opløsning.

            Dertil kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne i haveforeningen har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

            Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10 Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær og på bestyrelsens vegne af formanden.

§ 10         Bestyrelsen

10.1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse. 

10.2 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2 års periode.

          Formand og Kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

            2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

            Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.                 

10.3 Generalforsamlingen vælger derudover suppleanter efter behov.

          Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 repræsentant fra hver have. Undtaget herfor er udvalg under bestyrelsen.

            Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2 og 1 årlige. Genvalg kan finde sted.

            Såfremt formand eller kasserer afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart inden en generalforsamling.

10.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

          Kan bestyrelsen i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje, dog ikke umiddelbart inden en generalforsamling.

            Suppleringsvalg af denne karakter gælder kun for resten af den/de fratrådtes valgperiode.

10.5 I en af bestyrelse udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af nærværende vedtægts § 9.

10.6 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.

10.7 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives inden mødets afslutning af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

10.8 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte foranledning skønnes at foreligge, eller når blot ét bestyrelsesmedlem måtte begære det.

10.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 

          Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

            Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne af haveforeningen.

10.10 Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udtræder vedkommende af bestyrelsen og 1. suppleanten indkaldes jf. punkt 10.4

10.11 Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut eller på girokonto, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb på ca. kr. 2000,00.

          Regnskab og kassebeholdning skal forelægges den øvrige bestyrelse på hvert møde. 

            Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstitut og på girokonto i forening med formanden, dog kan bestyrelsen give næstformanden fuldmagt i tilfælde af formandens fravær.

            Alle kontingentindbetalinger skal ske til foreningens girokonto.

            Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

10.12 Formandens, kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger, telefon, kontorhold, kørsel mv. dækkes af foreningen. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11         Tegningsret

11.1 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§ 12         Regnskab og revision

                 12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

12.2 For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år vælges 2 revisorsuppleanter.

          Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab, samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejder giver anledning til.

12.3 Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring tilstedeværende bilag.

          Revisorerne foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn pr. regnskabsår.

§ 13         Foreningens opløsning

13.1 Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes at foreningens virke overføres til anden haveområde, vil foreningens formue være at overføre til denne haveforening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.

13.2 Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer som forestår betalingen af de beløb, forudbetalt haveleje eller anden formue med fradrag af gæld, fra henholdsvis medlemmernes og foreningens side.

          Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

13.3 Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Holbæk Kommune og Kolonihaveforbundet for Danmarks Holbæk/Nykøbing Kreds er løbende. 

§ 14         Vedtægtsændringer 

14.1 Ændringer i foranstående vedtægter skal indsendes til Kolonihaveforbundet for Danmark til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling.

                      

 

 

 

Forretningsorden for Generalforsamling i HF Granløseparken

1.            Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger:

a)           Valg af dirigent

b)           Valg af stemmetællere

c)            Bestyrelsens beretning

d)           Aflæggelse af årsregnskab

e)           Godkendelse af budget

f)             Indkomne forslag

g)           Valg af formand/kasserer

h)           Valg af bestyrelsesmedlemmer

i)             Valg af revisor og suppleanter

j)             Eventuelt

 

2.            Formanden eller næstformanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent.

3.            Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovlig i henhold til vedtægternes § 9. Er dette ikke tilfældet, skal dirigenten suspendere generalforsamlingen.

4.            Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter.

5.            Alle afstemninger er gældende. Såfremt et medlem forlanger afstemning, skal denne foretages. Afstemning foregår ved håndsoprækning og almindeligt flertal er gældende. Forlanger blot ét medlem skriftlig afstemning, er dette gældende. Er der mere end et forslag, stemmes der i den rækkefølge forslagene skriftligt er tilgået bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets afslutning iflg. vedtægternes § 9.5

6.            Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratage medlemmet ordet. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.

7.            Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden, eller afslutte med de indtegnede talere. Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. Sker det ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid.

8.            Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt vedkommende ønsker at deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge. Dirigentens afgørelse er endelig.

9.            Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum skal vedkommende træde tilbage, og formanden leder i sådanne tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotum får mindst 51 % af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning af en ny dirigent.

10.       Inden generalforsamling afsluttes, underskrives protokollen af sekretær og dirigent.